Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w niedzielę podczas Mszy św.  Chrzest należy zgłosić  tydzień przed wybranym terminem.

Potrzebne dokumenty:
1. odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
2. zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców,
3. zaświadczenia chrzestnych z parafii potwierdzające, że mogą być chrzestnymi (dotyczy osób spoza naszej parafii).
Chrzestnym może być ten, kto:
1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
6.ochrzczony należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Świecę i “białą szatę” do Chrztu św. rodzice zakupują we własnym zakresie. W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zgłoszenie się do kancelarii celem podpisania stosownych dokumentów. Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.